nvm 使用攻略

安装

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.30.2/install.sh | bash

使用

使用nvm ls-remote看一下node有哪些版本可以安装

安装多版本

→ nvm install v4.5.0
Downloading https://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-darwin-x64.tar.gz...
################################################################## 100.0%
→ nvm install v5.9.0
Downloading https://nodejs.org/dist/v5.9.0/node-v5.9.0-darwin-x64.tar.gz...
################################################################## 100.0%

nvm 轻松切换 node 版本

nvm会将各个版本的node安装在~/.nvm/versions/node目录下

→ ls -a ~/.nvm/versions/node/
.   ..   v4.5.0 v5.9.0
→ nvm ls
     v4.5.0
->    v5.9.0
     system
node -> stable (-> v5.9.0) (default)
stable -> 5.9 (-> v5.9.0) (default)
iojs -> N/A (default)

箭头(➡️)选择当前版本

使用nvm use切换版本

→ nvm use v4.5.0
Now using node v4.5.0 (npm v2.15.9)
→ node -v
v4.5.0
→ nvm use v5.9.0
Now using node v5.9.0 (npm v3.7.3)
→ node -v
v5.9.0

查看当前 node 版本

nvm current

注意

新打开一个bash,输入nvm current会发现显示为

→ nvm current
system

原文链接:https://www.jianshu.com/p/e21e3783304f

发表评论

登录后才能评论