JavaScript算法练习:从数组中寻找元素并删除元素

今天的任务中创建一个destroyer()函数,其功能是对所给的数组根据参数删除这些元素。也就是说给destroyer()传入一个参数arr,而且这个参数是类似这样的[1,2,3,4,5,2,3,1,3],1,3,要做的事情就是从数组[1,2,3,4,5,2,3,1,3]删除所有的13元素。

实现思路

知道要完成的任务之后,要有一个实现思路,其简单的可以概括为:

 • 通过arguments对象将所有参数包装成一个数组args
 • 通过JavaScript的一些方法将arr参数移除,也就是需要删除的参数
 • 通过indexOf()arr除外的args数组做为过滤的条件
 • 通过filter()方法创建过滤条件,将arr中符合filter()条件的元素删除,当然除了通过filter()之外,还可以使用JavaScript中的for循环
 • 返回最后的arr

将涉及到的JavaScript方法

有思路了,就好办了,这里简单罗列一些将要用到的JavaScript方法:

上面的知识点是后面所有解决方案都将会涉及到的。为了更好的理解后面的解决方案,简单的回忆一下这几个知识点。

arguments是一个类数组对象。代表传给一个function的参数列表。它是函数内部的本地变量,已不再是函数的属必了。可以在函数内部通过使用arguments对象来获取函数的所有参数。

特别强调了,arguments对象仅在函数内部有效,在函数外部调用arguments对象会出现一个错误。来看一个简单的示列:

function destroyer (arr) {
  // 将所传的参数转换成数组args
  var args = arguments;
  console.log(args); //[[1,2,1,3,2,1,3,4,2,6],1,2]

  for (var i = 0, len = arguments.length; i < len; i++) {
    console.log(arguments[i]);
    /*
     * i = 0 => arguments[0] = [1,2,1,3,2,1,3,4,2,6]
     * i = 1 => arguments[1] = 1
     * i = 2 => arguments[2] = 2
     */
  }
}

destroyer([1,2,1,3,2,1,3,4,2,6],1,2);

从上面的示例,可以知道,通过arguments[0]可以获取到的数组arr,也就是目标数组。同时通过JavaScript的push()splice()或者shift()之类的方法来删除args数组中的第一个元素,从而得到需要从arr中移除的参数,其也是一个数组,比如说将其称为removeArgs

其实除了这些方法之外,可以通过arguments带一个参数,就可以直接得到需要移除的参数removeArgs数组:

removeArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 1); // [1, 2]

这样一来,就得到了目标数组,比如说将其称之为newArray和需要移除的数组removeArgs。那么就可以Array.prototype.indexOf()获取removeArgs中的索引值index,如果其等于-1,就表示元素不在数组removeArgs中,否则将返回对应的索引值:

[1,2].indexOf(1) = 0

然后使用===或者!==来做比较

removeArgs.indexOf(value) === -1;

如果其值不为-1将返回false

[1,2].indexOf(1) = 0 => false
[1,2].indexOf(2) = 1 => false

而我们的目标就是从newArray中移除removeArgs中有相同的元素。比如说:

newArray = [1,2,1,3,2,1,3,4,2,6]
removeArgs= [1,2]

也就是说从[1,2,1,3,2,1,3,4,2,6]移除所有的12,最后得到的数组arr

arr = [3, 3, 4, 6]

要从一个数组中过滤掉对应的参数,大家肯定会想到filter()方法,如果其callback函数返回的值为false时,就会从数组中删除这个值,从而将符合条件的元素组成一个新的数组。也就是我们最终需要的数组arr

解决方案

要实现这个功能,实现方案非常的多,下面罗列一些搜集来的解决方案,以供大家学习和参考:

方法1

function destroyer(arr) {
  // 获取目标数组
  var newArray = arguments[0]; // [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
  // 声明一个空数组,用来存储需要从`newArray`中删除的元素
  var removeArgs = [];

  for (var i = 1, len = arguments.length; i < len; i++) {
    removeArgs.push(arguments[i]);
    /*
     * 遍历次数 i len  i < len i++ arguments[i] removeArgs
     * 1st   1  3   yes   2   1      [1]
     * 2nd   2  3   yes   3   2      [1,2]
     * 3rd   3  3   no
     * end loop
     * 
     */
  }

  // 声明filter()方法的callback函数

  function isFalse (value) {
    return removeArgs.indexOf(value) === -1;

    /*
     * removeArgs = [1,2]
     * removeArgs.indexOf(value) = ? removeArgs.indexOf(value) === -1
     * [1,2].indexOf(1) = 0       false
     * [1,2].indexOf(2) = 1       false
     *
     */
  }

  return newArray.filter(isFalse);// newArray中删除1,2
}

在Chrome中运行后:

destroyer([1,2,1,3,2,1,3,4,2,6],1,2); // [3, 3, 4, 6]

方法2

function destroyer(arr) {
  var newArray = arguments[0]; //[1,2,1,3,2,1,3,4,2,6]
  var removeArgs = [];

  for (var i = 1, len = arguments.length; i < len; i++) {
    removeArgs.push(arguments[i]);
    /*
     * 遍历次数 i len  i < len i++ arguments[i] removeArgs
     * 1st   1  3   yes   2   1      [1]
     * 2nd   2  3   yes   3   2      [1,2]
     * 3rd   3  3   no
     * end loop
     * 
     */
  }

  function isFalse (value) {
   for (var j = 0; j < removeArgs.length; j++) {
    if (removeArgs[j] == value) {
     return false;
    }
    /*
     * removeArgs = [1,2]
     * 遍历次数  j = ? j < removeArgs.length j++ removeArgs[j]  value removeArgs[j] == value
     * 1st    0   yes          1   1        1    false
     * 2nd    1   yes          2   2        2    false
     * 3rd    2   no
     * end loop
     * 
     */
   }
   return true;
  }

  return newArray.filter(isFalse); // 从newArray数组中删除1,2
}

方法3

function destroyer(arr) {
  var args = Array.prototype.slice.call(arguments); // [[1,2,1,3,2,1,3,4,2,6],1,2]
  args.splice(0, 1); // 从数组中args删除第一个元素[1,2,1,3,2,1,3,4,2,6], args数组变成[1,2]

  // arr = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
  return arr.filter(function(value) {
    return args.indexOf(value) === -1;
  });
}

方法4

function destroyer(arr) {
  var removeArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 1); // [1, 2]

  // arr = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
  return arr.filter(function(value) {
    return removeArgs.indexOf(value) < 0;
  });
}

方法5

function destroyer(arr) {
  var args = arguments;//[[1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6], 1, 2]

  function isFalse (value) {
   for (var i = 1, len = args.length; i < len; i++){
    if (args[i] == value) {
     return false;
    }
   }
   return true;
  }
  // arr = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
  return arr.filter(isFalse);
}

方法6

function destroyer(arr) {
  var args = Array.prototype.slice.call(arguments); //[[1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6], 1, 2]
  var newArray = args.shift(); //[1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
  // 这里args = [1,2]

  function isFalse (a) {
   return args.every( function (b) {
    return a !== b;
   });
  }

  return newArray.filter(isFalse);
}

方法7

function destroyer(arr) {
  var removeArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);// [1,2]

  function isFalse (a) {
   return !removeArgs.some (function (b) {
    return a === b;
   })
  }

  return arr.filter(isFalse);
}

方法8

function destroyer(arr) {
  var removeArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 1); // [1,2]
  removeArgs.forEach(function(value) {
    // arr = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
    var index = arr.indexOf(value);
    while (index > -1) {
      arr.splice(index, 1);
      index = arr.indexOf(value);
    }
  });
  return arr;
}

方法9

function destroyer(arr) {
  // arguments = [[1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6],1,2]
  for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
    // arr = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6]
    for (var j = 0; j < arr.length; j++) {
      if (arguments[i] == arr[j]) {
        arr.splice(j, 1);
        --j;
      }
    }
  }
  return arr;
}

也可以换成这样的方式:

function destroyer(arr) {
  for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
    for (var j = arr.length - 1; j >= 0; j--) {
      if (arguments[i] == arr[j]) {
        arr.splice(j, 1);
      }
    }
  }
  return arr;
}

方法10

除了上述方法之外,还可以使用ES6中的一些方法:

比如:

function destroyer(arr) {
  var removeArgs = new Set(Array.prototype.slice.call(arguments, 1)); //Set {1, 2}

  function isFalse (value) {
   return !removeArgs.has(value);
  }

  return arr.filter(isFalse);
}

也可以将上述方法改成:

function destroyer(arr, ...items) {
  var removeArgs = new Set(items); // Set {1, 2}

  function isFalse (value) {
    return !removeArgs.has(value);
  }

  return arr.filter(isFalse);
}

总结

上面使用了十种方法实现了我们要完成的任务。不管什么使用什么方法,都有自己的优势和弊端。我想说的是,只要大家掌握了基础,对这JavaScript这些基础知识了解通透,我们就可以从不同的角度和使用不同的方法达到我们的目标,或者完成我们所要完成的任务。

原文链接:https://www.w3cplus.com/javascript/seek-and-destroy-in-javascript.html

发表评论

登录后才能评论